Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Motorklubben Centrum. Er stiftet den. 26.august 1959 og har hjemsted i Faaborg - Midtfyn kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Automobil Sports Union (DASU) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2. Formål

Klubbens formål er at dyrke Automobilsport og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen, samt at fremme færdselssikkerheden og at virke som bindeled, mellem DASU og klubbens

§ 3. Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, med interesse indenfor automobilsport.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

§ 4. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket eller på foreningens hjemmeside www.mkc-sport.dk . For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§ 5. Udmeldelse

I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6. Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7. Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 9. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar måned.  Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med tre ugers varsel ved annoncering. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne på E – mail offentliggøres og på klubbens hjemmeside sammen med dagsorden, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af revideret regnskab / budget

4) Behandling af indkomne forslag

5) Valg af Formand (lige år) valg af Kasserer (ulige år)

6) Valg bestyrelsesmedlemmer

7) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

§ 11. Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18. Hver stemmeberettiget deltager, kan afgive én stemme.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.

Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes

af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13. Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere to medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Formanden  og kassereren vælges på generalforsamlingen.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.

Yderligere vælges 1. og 2. suppleant til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
I tilfælde af frafald i bestyrelsen indtræder den indvalgte suppleant i bestyrelsen og overtager automatisk i forgængerens valgperiode.
 

§ 14. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet føres af kassereren, som inden generalforsamlingen, får dette revideret og underskrevet af revisorer og samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 15. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i Januar måned gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og regnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16. Tegning og hæftelse
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle anliggender og skal med fuldt ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan ikke pådrage klubben forpligtelser, såfremt beslutning herom ikke er truffet på en generalforsamling.
Bestyrelsen kan tildele repræsentative eller andre hverv til medlemmer udenfor bestyrelsen.

§ 17. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Faaborg — Midtfyn Kommunes Børne- og Kulturforvaltning for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 18. Opløsning

Til vedtagelse af klubbens opløsning, der kan ske på såvel den ordinære som på en ekstraordinær generalforsamlingen kræves, at to tredje dele af medlemmerne skal være mødt. Såfremt dette antal ikke er tilstede, indkaldes snarest til en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal.
Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område i Faaborg — Midtfyn Kommune.

Rettelse til punkt 13 vedtaget på generalforsamling  31.januar 2014

Rettelse til punkt 9 og 13 vedtaget på generalforsamling  9.januar 2015

Rettelse til punkt 13 vedtaget på generalforsamling  15.januar 2016
Rettelse til punkt 9,13,14 og 15 vedtaget på generalforsamling 13.januar 2022
Vedtægter i PDF

Opdateret 12-01-2024